Provincie Antwerpen

Raamcontract voor het leveren van signalisatiematerialen met toebehoren voor bestaande recreatieve routestructuren


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Antwerpen
Postadres: Koningin Elisabethlei 22,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Eveline Sierens
Tel: +32 473994443
E-mail: eveline.sierens@provincieantwerpen.be
Internetadres(sen): www.provincieantwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324985


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract voor het leveren van signalisatiematerialen met toebehoren voor bestaande recreatieve routestructuren 
Referentienummer: Provincie Antwerpen-2018/TPA/169-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34992000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het betreft een raamcontract voor leveren van signalisatiematerialen (borden, palen, bevestigingsmateriaal) met betrekking tot bestaande recreatieve routestructuren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
productie en levering van borden & toebehoren 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: provincie Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
PERCEEL 1: productie en levering van borden & toebehoren  Borden  Infopanelen  Flespalen  Steunen en plaatankers  Bevestigingsmateriaal (beugels, schroeven, .) 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
productie en levering van houten palen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: provincie Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
productie en levering van houten palen 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-13 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-13
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06