Onze-lieve-vrouwziekenhuis Aalst-asse-ninove

Geïntegreerd ziekenhuisbreed elektronisch patiëntendossier (EPD).


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis vzw Aalst Asse Ninove
Postadres: Moorselbaan 164,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: Griet Beazar
Tel: +32 53728969
E-mail: Griet.Beazar@olvz-aalst.be
Internetadres(sen): http://www.olvz.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324959


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Geïntegreerd ziekenhuisbreed elektronisch patiëntendossier (EPD). 
Referentienummer: OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove-2018/IT/035-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48180000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft tot doel het aangaan van een overeenkomst met een dienstverlener die instaat voor het waarborgen van de verdere implementatie en service na implementatie van het huidige EPD.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1303030.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis vzw campus Moorselbaan 164 te Aalst
II.2.4. Beschrijving
In het kader van de continuïteit en voortdurende verbetering van haar dienstverlening, dient het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis vzw een overeenkomst aan te gaan met een dienstverlener die instaat voor de verdere implementatie en service na implementatie van het in gebruik zijnde elektronisch patiëntendossier. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 50 van Richtlijn 2014/25/EU:
De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
geen mededinging om technische redenen.
Verklaring:
Zie document 'Goedkeuring directiecomité 22/10/2018'. Dit document bevat de omstandige feiten en motivering. Het werd toegevoegd aan de publicatie als bijlage.

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 208-475737

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-11-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Nexuzhealth nv,BE Hasselt
NUTS-code: BE221
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde
Justitieplein 1, BE-9200 Dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06