Stad Mechelen

Verticaal contract voor het beheer, het onderhoud, de spoedige hulpverlening en de totale waarborg op de technische installaties van de gebouwen Stad Mechelen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Mechelen
Postadres: Grote Markt 21,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: De heer Koert Hendrickx
Tel: +32 15297531
Fax: +32 15297510
E-mail: overheidsopdrachten@mechelen.be
Internetadres(sen): www.mechelen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verticaal contract voor het beheer, het onderhoud, de spoedige hulpverlening en de totale waarborg op de technische installaties van de gebouwen Stad Mechelen 
Referentienummer: 2018-OO-GEBB-336
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
looptijd: 6 + 4 jaar
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
AGB Sport Actief Mechelen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Zie technisch deel en inventaris voor de diverse locaties.  

Lot 2

II.2.1. Benaming
Stad en Sociaal Huis Mechelen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Zie technisch deel en inventaris voor de diverse locaties.  

Lot 3

II.2.1. Benaming
Brouwgebouw Lamot VZW 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Zie technisch deel en inventaris voor de diverse locaties. 

Lot 4

II.2.1. Benaming
AGB MAC 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Groep Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Zie technisch deel en inventaris voor de diverse locaties.  

Lot 5

II.2.1. Benaming
Zorgbedrijf Rivierenland 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Zie technisch deel en inventaris voor de diverse locaties.  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 123-279540

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: AGB Sport Actief Mechelen

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO

Lot 2: Stad en Sociaal Huis Mechelen

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO

Lot 3: Brouwgebouw Lamot VZW

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO

Lot 4: AGB MAC

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO

Lot 5: Zorgbedrijf Rivierenland

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-05