Ag Stedelijk Onderwijs Antwerpen (ag So)

Raamovereenkomst leerlingenvervoer één-en meerdaagse uitstappen, inclusief chauffeur


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO)
Postadres: Lange Gasthuisstraat 15,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: Mevrouw Sandra Van Osta
Tel: +32 33381674
E-mail: sandra.vanosta@so.antwerpen.be
Internetadres(sen): https://so.antwerpen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst leerlingenvervoer één-en meerdaagse uitstappen, inclusief chauffeur 
Referentienummer: AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (SO)-PPP0OK-948/8054/SO2018-94-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 60172000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van deze overheidsopdracht betreft het vervoeren van leerlingen van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO) voor één- en meerdaagse uitstappen. De dienstverlening is inclusief chauffeur.
Doelgroep
Deze overheidsopdracht is in hoofdzaak opgemaakt voor de scholen van:
 het gewoon en buitengewoon basisonderwijs;
 het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs;
van het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen.
CPV-code:
60100000-9: Wegvervoersdiensten
60170000-0: Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur
60172000-4: Bus- en autobusverhuur met chauffeur
De opdracht omvat meerdere percelen:
 Perceel 1: Eéndaagse uitstappen
 Perceel 2: Meerdaagse uitstappen
 Perceel 3: Eén-en meerdaagse uitstappen met liftbus
Wijze van gunnen:
De inschrijver kan voor één of meerdere percelen een offerte indienen.
(zie I.4 'Wijze .(zie opdrachtdocumenten)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Conform de wet op de overheidsopdrachten en in het kader van het gelijkheids- en transparantiebeginsel, wenst de aanbestedende overheid iedere potentiële inschrijver van enkele wijzigingen op de hoogte te brengen.

De wijzigingen over de borg voor perceel 1 staan in het groen vermeld:
- Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen (pagina 5 van het bestek)
- II.10 Globale borgtocht (pagina 28 van het bestek)