Aquafin Nv - Directie Asset Management

Project 23.073/1 - RWZI Lichtaart, bouwkundige werken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Bart Van Eygen
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322990


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 23.073/1 - RWZI Lichtaart, bouwkundige werken 
Referentienummer: AQFINFRA-23073lot1-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232420
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 23.073/1 - RWZI Lichtaart, Bouwkundige werken
Het bouwen, het renoveren en opstarten van een afvalwaterzuivering RWZI Lichtaart gelegen te Lichtaart langsheen de Lisseweg.
Besteknummer: 23.073 - Bouwkundige werken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-16
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-23
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-16
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-23
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 2 :
- Openingszitting wordt uitgesteld naar 23/11 om 09u00.
- Wijzigingen meetstaat, nieuwe versie wordt beschikbaar gesteld.