Algemeen Ziekenhuis Sint-elisabeth Vzw

RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN ANESTHESIE- EN INTUBATIEMATERIAAL


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth VZW
Postadres: Godveerdegemstraat 69,BE-9620 Zottegem
Tel: +32 93648660
E-mail: els.turrekens@sezz.be
Internetadres(sen): www.sezz.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322396


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN ANESTHESIE- EN INTUBATIEMATERIAAL 
Referentienummer: AZSEZOTT-2018/213/1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33170000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht gaat over de levering van anesthesie- en intubatiemateriaal. Het betreft een raamovereenkomst voor de duur van 4 jaar, die elk jaar opzegbaar is door de aanbestedende overheid mits het respecteren van een opzegtermijn van 3 maand.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Forum Q&A (wijziging Selectiecriteria)