Agb Stadsontwikkeling Hasselt

Parking Blauwe Boulevard - Beheer en exploitatie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AGB Stadsontwikkeling Hasselt
Postadres: Limburgplein 1,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Mevrouw Anouck Klingeleers
Tel: +32 11239394
Fax: +32 11265139
E-mail: anouck.klingeleers@hasselt.be
Internetadres(sen): www.hasselt.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Parking Blauwe Boulevard - Beheer en exploitatie  
Referentienummer: 2018-2075
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34996300
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-09
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-16
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het ontvangen van aanvragen tot deelneming naar vrijdag 16 november 2018, 11.00.
Verduidelijkingen met betrekking tot bepalingen in hoofdstuk 19.6 in de selectieleidraad