Antwerpen

Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van kleine machines voor onderhoud van openbare ruimten, straten en parken met wisselstukken voor 10 jaar


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: Johannis Schot
Tel: +32 3382500
E-mail: gac.leveringen@ocmw.antwerpen.be
Internetadres(sen): http://www.antwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322192


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van kleine machines voor onderhoud van openbare ruimten, straten en parken met wisselstukken voor 10 jaar 
Referentienummer: Antwerpen-GAC_2017_00176-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 16000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van kleine machines voor onderhoud van openbare ruimten, straten en parken met wisselstukken voor 10 jaar
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-13
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-20
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-13
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-20
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijzigingen in de technische bepalingen en openingsdatum n.a.v. een vraag op het forum.