Vrt

Satellietcapaciteit broadcasting


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VRT
Postadres: Auguste Reyerslaan 52,BE-1043 Brussel
Contactpersoon: De heer Christophe Somers
Tel: +32 27415823
Fax: +32 27360765
E-mail: aankoop@vrt.be
Internetadres(sen): https://www.vrt.be/nl/ 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Satellietcapaciteit broadcasting 
Referentienummer: TO 1821
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 64214100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
VRT is opzoek naar KU satelliet capaciteit die gebruikt kan worden in West-Europa (dekking België, Nederland, Frankrijk, . ) ten behoeve van de dagelijkse nieuwsgaring en event contributie. Het bestek bestaat uit verschillende percelen waarin er gevraagd wordt naar exclusieve permanente allocatie + ad hoc capaciteit, alleen ad-hoc capaciteit en inclined orbit capaciteit.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
1. Vrije varianten mogelijk voor perceel 1 en 2 in functie van aanbieden variante oplossingen met betrekking tot roll off factor
2. Aanpassing van Ku band van 14.00-14.25 naar 14.00-14.50