Régie Des Bâtiments - Service Flandre Région Est

ASSE Huisvesting Justitie en Financiën - Studiecontract (Her-aanbesteding)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres: Universiteitslaan, 1B,BE-3500 HASSELT
Contactpersoon: Evelien SEYLER
Tel: +32 485582837
E-mail: evelien.seyler@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=321234


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ASSE Huisvesting Justitie en Financiën - Studiecontract (Her-aanbesteding) 
Referentienummer: VRO-2018/212476/1D-KaBr-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
ASSE Huisvesting Justitie en Financiën - Studiecontract (Her-aanbesteding)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZENDBERICHT NR. 1
In het document "3_212476_ASSE_STUDIECONTRACTmetbijlage1en2_180926.pdf" moet op blz. 11 bij punt I.A.2.2.: De budgettaire doelstelling voor de geïntegreerde studie
In de eerste zin van de eerste paragraaf dient het woord 'inclusief' vervangen te worden door "exclusief". Hierdoor wordt de zin als volgt gewijzigd:
Het vooropgesteld budget is vastgesteld op 17,00 miljoen euro exclusief BTW.