Iok

Groepsaankoop kantoormateriaal


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: IOK
Postadres: Antwerpseweg 1,BE-2440 Geel
Contactpersoon: De heer Rob Eyckmans
Tel: +32 14574296
E-mail: rob.eyckmans@iok.be
Internetadres(sen): www.iok.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Groepsaankoop kantoormateriaal 
Referentienummer: 2018/10RE
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
In de meetstaat werd een kolom toegevoegd om uw opmerkingen, merk of omschrijving van uw aangeboden referenties te vermelden. De kolom met een geschreven eenheidsprijs werd verwijderd.