Gemeente Olen

Aankoop twee bestelwagens


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Olen
Postadres: Dorp 1,BE-2250 Olen
Contactpersoon: De heer College van Burgemeester en Schepenen
Tel: +32 14263111
Fax: +32 14263120
E-mail: college.vanburgemeesterenschepenen@olen.be
Internetadres(sen): www.olen.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: technische dienstverlening
Postadres: Hoogbuul 13,BE-2250 Olen
Contactpersoon: De heer Karel Nijs
Tel: +32 14860496
Fax: +32 14842742
E-mail: karel.nijs@olen.be
Internetadres(sen): www.olen.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop twee bestelwagens 
Referentienummer: 2018-080 TD
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34136100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Bestelwagen ICT 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: technische dienst, Melkerijstraat 2 te 2250 Olen
II.2.4. Beschrijving
De bestelwagen heeft 2 zitplaatsen, chauffeur en 1 extra zetel en voor het overige eerder beperktere afmetingen. De inwendige laadruimte is ongeveer 1500mm lang en de totale hoogte van het voertuig hoeft niet veel meer te zijn dan 1800mm. Het laadvermogen bedraagt minimum 700kg. De motor heeft CNG als (hoofd)brandstof. Alle onderdelen die gebruikt worden zijn volkomen nieuw en van het meest recente type die één geheel vormen. Het voertuig is voorzien van alle nodige boorddocumenten in een afgesloten ruimte en voldoet aan de Belgische wegcode. Tevens dient het afgeleverde voertuig te voldoen aan de eisen van het IOK. 
II.2.7. Looptijd
200 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Bestelwagen groendienst 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: technische dienst, Melkerijstraat 2 te 2250 Olen
II.2.4. Beschrijving
Deze bestelwagen is van het gewone "bestelwagen"-type. het hoeft dus geen chasis-cabine-constructie te zijn. Het voertuig heeft 6 zitplaatsen, 1+2 vooraan, een zitbank voor 3 personen daar achter. Het heeft een max. MTM van 3,5 ton. Rijbewijs B. De (hoofd)brandstof is CNG. Alle onderdelen die gebruikt worden zijn volkomen nieuw en van het meest recente type die één geheel vormen. Het voertuig is voorzien van alle nodige boorddocumenten in een afgesloten ruimte en voldoet aan de Belgische wegcode. Tevens dient het afgeleverde voertuig te voldoen aan de eisen van het IOK. 
II.2.7. Looptijd
200 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden)I.5.1.1 Verplichte uitsluitingsgronden (Artikel 67 Overheidsopdrachtenwet - artikelen 61 en 72, § 2 KB van 18 april 2017)Onderstaande bepalingen zijn individueel toepasselijk op alle deelnemers die samen een offerte indienen als combinatie van ondernemers evenals op de derden op wiens draagkracht wordt beroep gedaan met het oog op de kwalitatieve selectie.§1. Tenzij in het geval waarbij de inschrijver in zijn offerte aantoont toereikende corrigerende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen, sluit de Aanbestedende Overheid een inschrijver van deelname aan de plaatsingsprocedure uit, in welk stadium van de procedure ook, wanneer zij heeft vastgesteld of anderszins ervan op de hoogte is dat deze inschrijver door een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde veroordeeld is om een van de volgende misdrijven : 1° deelneming aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek of in artikel 2 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit; 2° omkoping als bedoeld in artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek of in artikel 3 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn of in artikel 2.1, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privésector; 3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten als bedoeld in artikel 137 van het Strafwetboek of in de zin van de artikelen 1 of 3 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit als bedoeld in artikel 4 van genoemd kaderbesluit; 5° witwassen van geld of financiering van terrorisme als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme of in de zin van artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; 6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel als bedoeld in artikel 433quinquies van het Strafwetboek of in de zin van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad; 7° tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven in de zin van artikel 35/7 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers of in de zin van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van vreemde arbeiders.De onder 1° tot 6° bedoelde uitsluitingen van deelname aan overheidsopdrachten gelden voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van de veroordeling. De onder 7°, bedoelde uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten, geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de beëindiging van de inbreuk.§2. In afwijking van de eerste paragraaf sluit de Aanbestedende Overheid zelfs bij a.(zie opdrachtdocumenten)

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. geen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-11 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-03-11
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-11
Plaatselijke tijd: 11:00Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Gemeentebestuur Olen
Dorp 1, BE-2250 Olen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08