Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

21.670A/1 - Zoersel, verbindingsriolering Ring, Herentalsebaan & Biekorfstraat & Pidpa K-13-041 uitbreiding Herentalsebaan t.e.m. Uitweg te Zoersel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325173

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Sweco Belgium NV
Postadres: Posthofbrug 2-4 bus 1,BE-2600 Antwerpen
Contactpersoon: Dhr. Lars Buttiens
Tel: +32 38081096
E-mail: Lars.Buttiens@swecobelgium.be
Internetadres(sen): http://www.swecobelgium.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
21.670A/1 - Zoersel, verbindingsriolering Ring, Herentalsebaan & Biekorfstraat & Pidpa K-13-041 uitbreiding Herentalsebaan t.e.m. Uitweg te Zoersel 
Referentienummer: AQFINFRA-21670Alot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
21.670A/1 - Zoersel, Verbindingsriolering Ring, Herentalsebaan & Biekorfstraat
+ Pidpa K-13-041 uitbreiding Herentalsebaan t.e.m. Uitweg te Zoersel + Gemeentelijk project
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Zoersel
II.2.4. Beschrijving
21.670A/1 - Zoersel Verbindingsriolering Ring, Herentalsebaan & Biekorfstraat + Pidpa K-13-041 uitbreiding Herentalsebaan t.e.m. Uitweg te Zoersel, + Gemeentelijk project - archeologisch onderzoek - opbraakwerken wegenis - grondwerken (ophogen, afgraven, afdekken en uitgraven) - rioleringswerken in open sleuf (infiltratiebuizen in beton en grèsbuizen) - aanleg van drukriolering (inclusief aanleg signaalkabels tussen de pompunits etc.) - aanleg van persleidingen (inclusief kruisen van HD gasleidingen) - aanleg van grachten met houten beschoeiing - plaatsen van kopmuren - maken van HA in open sleuf (dia 160, PVC) - maken van pompstations/pompunits in open bouwput - plaatsen van wandafsluiters - herstel bovenbouw - aanleg van verharding in asfalt - aanleg van verharding in betonstraatstenen - aanleg van prefab verkeersdrempels - aanleg van betonnen boordstenen, kantstroken - aanleg van grasbetontegels - aanplanten van hagen 
II.2.7. Looptijd
160 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C1, klasse 6.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-21 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-21
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 160 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Sweco Belgium NV, vestiging Antwerpen, Posthofbrug 2-4, bus 1, 2600 Antwerpen, en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08