Intercommunale Waterleidingsmaatschappij Van Veurne-ambacht

Leveren van elektriciteit 2019-2021


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht
Postadres: Doornpannestraat 1,BE-8670 Koksijde
Contactpersoon: vincent winnock de grave
E-mail: vincent.winnockdegrave@iwva.be
Internetadres(sen): www.iwva.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325211


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van elektriciteit 2019-2021 
Referentienummer: IWVA-2018/25351/VWG -F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 09310000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De uit te voeren opdracht betreft het ter beschikking stellen van het nodige vermogen en de levering van de beno-digde energie voor de afnamepunten in hoogspanning en laagspanning aan het bestuur volgens de referentiepro-fielen opgenomen in dit bestek.
De overeenkomst voor deze opdracht wordt gesloten op basis van een openbare aanbesteding.
Deze opdracht omvat twee percelen. Perceel 1: Hoogspanning en Perceel 2: Laagspanning.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Hoogspanning 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE258
II.2.4. Beschrijving
Leveren van hoogspanning 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Laagspanning 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE258
II.2.4. Beschrijving
Leveren van hoogspanning 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Leveringsvergunning door de VREG


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-17 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-17
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
raad van state
wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
raad van state
wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
raad van state
wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08