Provincie Oost-vlaanderen

Ninove : PTI - Vervangen glasdallen door nieuw buitenschrijnwerk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Oost-Vlaanderen
Postadres: Gouvernementstraat 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: De heer Eric Torrekens
Tel: +32 92677948
Fax: +32 92677999
E-mail: eric.torrekens@oost-vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.oost-vlaanderen.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Provincie Oost-Vlaanderen
Postadres: Gouvernementstraat 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Emma Vanommeslaeghe
Tel: +32 92677913
E-mail: emma.vanommeslaeghe@oost-vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.oost-vlaanderen.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ninove : PTI - Vervangen glasdallen door nieuw buitenschrijnwerk 
Referentienummer: 2011-0307
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Provinciaal Technisch Instituut Ninove, Centrumlaan 160 te 9400 Ninove
II.2.4. Beschrijving
Het uit te voeren project omvat het uitbreken en vervangen van glasdallen door nieuw performant aluminium buitenschrijnwerk op verschillende locaties in het Provinciaal Technisch Instituut. Het betreft in totaal ongeveer 213 m² buitenschrijnwerk. 
II.2.7. Looptijd
30 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* De opdrachtgever zal dmv Telemarc/digiflow volgende controles doen :- RSZ-schulden- FOD-fiscale schulden- KBO- niet-faillissement- FOD-btw-hoedanigheidAlvorens over te gaan tot gunning zal de opdrachtgever moeten nagaan of de gekozen inschrijver zich niet in één van volgende uitsluitingssituaties bevindt :Art. 61 [KB 18/04/2017)§ 1. Overeenkomstig artikel 67 van de wet wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor : 1° deelneming aan een criminele organisatie; 2° omkoping; 3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten; 5° witwassen van geld of financiering van terrorisme; 6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;7° tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven. Met het oog op de toepassing van deze paragraaf moet de inschrijver een uittreksel uit het strafregister, dat hoogstens 3 maand oud is, op naam van de firma bij FOD Justitie opvragen en bij de offerte voegen. Dit uittreksel kan via email opgevraagd worden (email: strafregister@just.fgov.be).* De buitenlandse kandidaat of inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte, al naargelang, een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.De opdracht wordt slechts gegund onder voorwaarde dat de aannemer op de dag van de gunning van de opdracht in de afwezigheid verkeert van fiscale schulden. De aannemer zal tevens op datum van betaling van elke vorderingsstaat of factuur, en dit voor de gehele uitvoeringsduur van de opdracht, geen fiscale schulden mogen hebben.* De kandidaat of inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, moet voldaan hebben aan alle vereisten inzake de betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid.De opdracht wordt slechts gegund onder voorwaarden dat de aannemer op de dag van de gunning van de opdracht in de afwezigheid verkeert van sociale schulden. De aannemer zal tevens op de datum van betaling van elke vorderingsstaat of factuur, en dit voor de gehele uitvoeringsduur van de opdracht, geen sociale schulden mogen hebben.De aanbestedende overheid zal, conform de op 01/08/2008 en 19/02/2009 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde adviezen van de Commissie voor de Overheidsopdrachten, nagaan of de inschrijvers sociale en fiscale schulden hebben in de zin van de bepalingen van de registratiewetgeving over de hoofdelijke aansprakelijkheid op sociaal en fiscaal vlak.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver voldoende financiële draagkracht te hebben om een opdracht van dergelijke omvang te kunnen volbrengen. Bovendien verklaart de inschrijver reeds ervaring te hebben met projecten van een gelijkaardige omvang.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Erkenning2. 2 referentieprojecten van gelijkaardige omvang en technische moeilijkheid

Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse overeenkomstig inschrijvingsbedrag


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-11 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-11
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: PAC 'Gouvernementstraat', kamer 320.03.307, Gouvernementstraat 22-24, 9000 GentInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: De offertes mogen alleen verstuurd worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011.In e-tendering zijn er drie mogelijkheden:- De bevoegde persoon tekent de offerte en alle bijhorende documenten met de elektronische identiteitskaart.- De bevoegde persoon geeft volmacht aan de persoon die de offerte en de bijhorende documenten met zijn elektronische identiteitskaart tekent. De volmacht is een eenvoudig (word) document getekend met elektronische identiteitskaart door de bevoegde persoon en bij de offerte gevoegd of per post op papier verstuurd.- De inschrijver koopt een gekwalificeerd certificaat bij een (private) certificatiedienstverlener.De elektronischer identiteitskaart of het certificaat mag op het moment van de inschrijving NIET vervallen zijn.Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per e-mail niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze offerte in te dienen.De offerte kan niet ingediend worden op papier.De inschrijver kan bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk via elektronische middelen kunnen worden aangemaakt op papier bezorgen vóór de uiterste ontvangstdatum. Indien nodig worden bijkomende documenten gescand om ze bij de offerte te voegen.Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd.De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes.Meer informatie kan u vinden op volgende website : http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer : +32 (0)2 790 52 00.Wie moet de offerte tekenen?Bron: https://www.bestuurszaken.be/aanbestedende-overheden/veelgestelde-vragen#tekenenDe offertes die namens een rechtspersoon worden ingediend, moeten ondertekend zijn door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen en de offerte in te dienen, met bijvoeging van de stukken waaruit hun bevoegdheid blijkt. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid kan blijken uit de statuten van de vennootschap of uit een bijzondere volmacht.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
In overeenstemming met artikel 14, 15, 23 en 24 van de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk:- een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen;- een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08