Vzw Parochiaal Basisonderwijs Bret-gelieren

14.01.5 Vrije Basisschool De Bret _Project Heeldstraat (AGION V25314)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Parochiaal Basisonderwijs Bret-Gelieren
Postadres: Annunciadenstraat 13,BE-3600 Genk
Contactpersoon: Dhr. Peter Peters, directeur
Tel: +32 89307401
E-mail: directie@debret.be
Internetadres(sen): www.debret.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
14.01.5 Vrije Basisschool De Bret _Project Heeldstraat (AGION V25314) 
Referentienummer: COPS ARCHITECTEN-14.01.5-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45214210
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De gepubliceerde errata betreffen correcties op de bestekken elektriciteit en HVAC-sanitair.