Fedasil_poelkapelle

Aankoop en plaatsing van sleutelplan voor bewonerskamers met contract van 4 jaar voor aankoop van kaarten en badges.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_POELKAPELLE
Postadres: Stadensesteenweg 68,BE-8920 Langemark-Poelkapelle
Contactpersoon: Els Verplancke
Tel: +32 51610401
Fax: +32 51610400
E-mail: els.verplancke@fedasil.be
Internetadres(sen): http://www.fedasil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325258


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop en plaatsing van sleutelplan voor bewonerskamers met contract van 4 jaar voor aankoop van kaarten en badges. 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44520000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De deuren van de bewonerskamers in het centrum worden voorzien van een elektronisch controlesysteem.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-11-23 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offerte dient ondertekend te zijn.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08