Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Uitvoeren BSP, begeleiding saneringswerken en veiligheidscoördinatie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres: Stationsstraat 110,BE-2800 Mechelen
Tel: +32 15284511
E-mail: joke.rottiers@ovam.be
Internetadres(sen): http://www.ovam.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323731


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitvoeren BSP, begeleiding saneringswerken en veiligheidscoördinatie 
Referentienummer: OVAM-DOS 6711 - RO181001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Uitvoeren BSP, begeleiding saneringswerken en veiligheidscoördinatie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een aangepaste versie van het bestek opgeladen (6711-RO181001-Bestek_ERRATUM2). De vorige versies vervallen. De gewijzigde tekst is rood gemarkeerd.
Er werd eveneens een nieuwe meetstaat opgeladen. De vorige versie vervalt. Post 4.4 werd toegevoegd. Benaming post 4.5 werd aangepast conform het bestek.