Agentschap Voor Natuur En Bos

Conceptstudie Le Perroquet: Onthaalplek met onbemand onthaalpunt voor de bezoekers van het grensoverschrijdend duinencomplex


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres: Herman Teirlinck gebouw Havenlaan 88 bus 75,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Reinhardt Strubbe
Tel: +32 492231768
E-mail: reinhardt.strubbe@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325272


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Conceptstudie Le Perroquet: Onthaalplek met onbemand onthaalpunt voor de bezoekers van het grensoverschrijdend duinencomplex  
Referentienummer: ANB-GGW 04-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79311000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Interreg V VEDETTE - Conceptstudie Le Perroquet: Onthaalplek met onbemand onthaalpunt voor de bezoekers van het grensoverschrijdend duinencomplex 'De Westhoek - Dune du Perroquet - Dune fossile de Ghyvelde - Domein Cabour
In het kader van het Interreg V project VEDETTE dient een conceptstudie uitgevoerd. Deze studie betreft een onthaalplek met (onbemand) onthaalpunt ter hoogte van het voormalig café "Le Perroquet" te De Panne, vlak bij de Frans-Belgische staatsgrens, langs een wandeltraject dat loopt van het Noordzeestrand tot de Moeren, als vertrekpunt voor de natuurbeleving in het grensoverschrijdend duinencomplex "De Westhoek (België) - Cabour (België) - Dune Fossile de Ghyvelde (Frankrijk) - Dune du Perroquet (Frankrijk).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Interreg V VEDETTE - Conceptstudie Le Perroquet: Onthaalplek met onbemand onthaalpunt voor de bezoekers van het grensoverschrijdend duinencomplex 'De Westhoek - Dune du Perroquet - Dune fossile de Ghyvelde - Domein Cabour In het kader van het Interreg V project VEDETTE dient een conceptstudie uitgevoerd. Deze studie betreft een onthaalplek met (onbemand) onthaalpunt ter hoogte van het voormalig café "Le Perroquet" te De Panne, vlak bij de Frans-Belgische staatsgrens, langs een wandeltraject dat loopt van het Noordzeestrand tot de Moeren, als vertrekpunt voor de natuurbeleving in het grensoverschrijdend duinencomplex "De Westhoek (België) - Cabour (België) - Dune Fossile de Ghyvelde (Frankrijk) - Dune du Perroquet (Frankrijk). Wegens het weinig aantrekkelijke uitzicht van Le Perroquet en een gebrek aan identiteit, is er behoefte en opportuniteit voor de uitbouw van een onbemand onthaalpunt en uitbouw van deze hoek tot een aantrekkelijke en zichtbare onthaalpoort voor deze natuurkern .  In deze studie dient onderzocht hoe deze zone 'Le Perroquet' geherwaardeerd kan worden als een aantrekkelijke onthaalpoort voor de omliggende Belgische en Franse natuurdomeinen. Door middel van deze opdracht wenst ANB een duidelijk beeld te krijgen van diverse scenario's voor deze onthaalzone met een onbemand onthaalpunt, de praktische implementeerbaarheid ervan, rekening houdend met de benodigde middelen, partners en financiën. Aandachtspunten zijn een duidelijke zichtbaarheid van deze zone als onthaalplek met aandacht voor het benadrukken van de connectiviteit tussen de vele deelgebieden van deze natuurkern en aandacht voor mogelijke samenwerking met de lokale bewoners. 
II.2.7. Looptijd
6 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de inschrijver bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria (zie A.1.3., b).Bewijsmiddelen:Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden aan de hand van documenten die de aanbestedende overheid zelf kan opvragen via elektronische weg. Het gaat met name om het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het attest van niet-faling.Eventuele corrigerende maatregelen moet de inschrijver echter bewijzen door schriftelijke stukken toe te voegen aan de offerte.De inschrijver dient tevens volgende documenten toe te voegen: de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op de limietdatum voor ontvangst van de offertes; de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; de buitenlandse inschrijver: uittreksel uit het strafregister (maximaal 6 maand oud), certificaten inzake fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling.Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is.Non-discriminatie:De aanbestedende overheid heeft, in elke fase van de plaatsingsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten indien ze met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver de in artikel 7 van de Wet Overheidsopdrachten genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft geschonden.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-03 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08