Borgloon

NIEUWBOUW TECHNISCHE DIENST


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Borgloon
Postadres: Speelhof 10,BE-3840 Borgloon
Contactpersoon: Dirk Houbrechts
Tel: +32 11673611
E-mail: dirk.houbrechts@borgloon.be
Internetadres(sen): www.borgloon.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325279

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Architectengroep PSK nv
Postadres: Tiensesteenweg 112,BE-3800 St.-Truiden
Contactpersoon: Jean-Louis Radoux
Tel: +32 11693900
E-mail: architecten@groeppsk.be
Internetadres(sen): http://architectengroeppsk.be http://architectengroeppsk.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
NIEUWBOUW TECHNISCHE DIENST 
Referentienummer: Stad Borgloon-technische dienst-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45213252
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
TOTAALAANNEMING : RUWBOUW, BUITENAANLEG, AFWERKINGEN, TECHNIEKEN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
Voornaamste plaats van uitvoering: KERNIELERVELD3840 BORGLOON
II.2.4. Beschrijving
NIEUWBOUW TECHNISCHE DIENST Totaalaanneming : ruwbouw, buitenaanleg, afwerkingen, technieken 
II.2.7. Looptijd
220 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek
Eventuele minimumeisen:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-18 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-18
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Administratief Centrum, Speelhof 10, 3840 BORGLOON

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Een digitale versie van de aanbestedingsdocumenten is op aanvraag GRATIS te bekomen bij Architectengroep PSK nv via mail naar architecten@groeppsk.be.Een papieren versie van de aanbestedingsdocumenten is te koop bij de ontwerper :Architectengroep PSK nv, Tiensesteenweg 112 te 3800 Sint-Truiden.De kostprijs voor de aannemingsdocumenten bedraagt 550 euro, btw en verzendingskosten inbegrepen. Bedrag te storten op rekeningnr. BE84 4536 1862 4159 op naam van Architectengroep PSK nv. met vermelding van "technische dienst Borgloon"

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08