Stad Tielt

Uitnodiging tot indienen offerte - Cultuurcentrum Gildhof Tielt : renovatie van de inkomhal - lot 3 : HVAC installatie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Tielt
Postadres: Markt 13,BE-8700 Tielt
Contactpersoon: De heer Henk Pille
Tel: +32 51428140
Fax: +32 51405189
E-mail: henk.pille@tielt.be
Internetadres(sen): www.tielt.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: BURO-C ARCHITECTEN BVBA
Postadres: Coupure Rechts 160,BE-9000 GENT
Contactpersoon: Mevrouw Carla Degryse
Tel: +32 92331820
Fax: +32 92331823
E-mail: carla.degryse@buro-c.be
Internetadres(sen): https://www.buro-c.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Cultuurcentrum Gildhof Tielt : renovatie van de inkomhal - lot 3 : HVAC installatie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: BURO-C architecten BVBA 19103/3
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45331000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE257
Voornaamste plaats van uitvoering: Cultuurcentrum Gildhof, Sint-Michielstraat 9 te 8700 Tielt
II.2.4. Beschrijving
Cultuurcentrum Gildhof Tielt : renovatie van de inkomhal - lot 3 : HVAC installatie 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-06-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-08-20
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 1
D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-23 11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-02-20


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-18