Cel Informatica

Inhuren ICT-Profielen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: cel Informatica
Postadres: Havenlaan 88, bus 94,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Peter Rousseau
Tel: +32 25054469
E-mail: peter.rousseau@vmsw.be
Internetadres(sen): www.vmsw.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352902


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inhuren ICT-Profielen 
Referentienummer: ON1-VMSW - ICT/2019/01-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het betreft hier het leveren van ICT-diensten, waarbij deze de vorm kan aannemen van een intramurale detachering of een extramurale levering van ICT-personeel. Belangrijk is dat het gaat over taken waarbij het gezag over het personeel bij de inschrijver blijft die via het partnership mede verantwoordelijkheid opneemt in de uitvoering van de afgesproken diensten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
8442200.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
.NET Ontwikkeling 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Havenlaan 88, 1000 Brussel
II.2.4. Beschrijving
Het betreft hier het leveren van ICT-diensten, waarbij deze de vorm kan aannemen van een intramurale detachering of een extramurale levering van ICT-personeel. Belangrijk is dat het gaat over taken waarbij het gezag over het personeel bij de inschrijver blijft die via het partnership mede verantwoordelijkheid opneemt in de uitvoering van de afgesproken diensten 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Microsoft BI en DBA 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Havenlaan 88, 1000 Brussel
II.2.4. Beschrijving
Het betreft hier het leveren van ICT-diensten, waarbij deze de vorm kan aannemen van een intramurale detachering of een extramurale levering van ICT-personeel. Belangrijk is dat het gaat over taken waarbij het gezag over het personeel bij de inschrijver blijft die via het partnership mede verantwoordelijkheid opneemt in de uitvoering van de afgesproken diensten 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Microsoft System Administration 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Havenlaan 88, 1000 Brussel
II.2.4. Beschrijving
Het betreft hier het leveren van ICT-diensten, waarbij deze de vorm kan aannemen van een intramurale detachering of een extramurale levering van ICT-personeel. Belangrijk is dat het gaat over taken waarbij het gezag over het personeel bij de inschrijver blijft die via het partnership mede verantwoordelijkheid opneemt in de uitvoering van de afgesproken diensten 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 067-157127

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-07-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Cronos Public Services
Nationaal identificatienummer: 0458085765,BE Kontich
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-07-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Cronos Public Services
Nationaal identificatienummer: 0458.085.765,BE Kontich
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-07-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Cronos Public Services
Nationaal identificatienummer: 0458.085.765,BE Kontich
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Nederlandstalige Brusselse rechtbank, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Nederlandstalige Brusselse rechtbank, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Nederlandstalige Brusselse rechtbank, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-17