Cel Informatica

Samenstelling pool van bedrijfsrevisoren ten behoeve van de sociale verhuurkantoren


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: cel Informatica
Postadres: Havenlaan 88, bus 94,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Manuel Eeckhout
Tel: +32 25054344
E-mail: manuel.eeckhout@vmsw.be
Internetadres(sen): www.vmsw.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352888


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Samenstelling pool van bedrijfsrevisoren ten behoeve van de sociale verhuurkantoren 
Referentienummer: ON1-SVK20181212-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79212000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Controle en de certificering van de jaarrekening
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
248137.48 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Provincie Antwerpen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
Controle en de certificering van de jaarrekening van de sociale verhuurkantoren 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Provincie Limburg 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
Controle en de certificering van de jaarrekening van de sociale verhuurkantoren 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Provincie Oost-Vlaanderen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
Controle en de certificering van de jaarrekening van de sociale verhuurkantoren 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Provincie Vlaams-Brabant 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
Controle en de certificering van de jaarrekening van de sociale verhuurkantoren 

Lot 5

II.2.1. Benaming
Provincie West-Vlaanderen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
Controle en de certificering van de jaarrekening van de sociale verhuurkantoren 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 248-574358

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Vyvey & Co Bedrijfsrevisoren
Nationaal identificatienummer: 0859 596 677,BE Merelbeke
NUTS-code: BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Vyvey & Co Bedrijfsrevisoren
Nationaal identificatienummer: 0859 596 677,BE Merelbeke
NUTS-code: BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Vyvey & Co Bedrijfsrevisoren
Nationaal identificatienummer: 0859 596 677,BE Merelbeke
NUTS-code: BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Vyvey & Co Bedrijfsrevisoren
Nationaal identificatienummer: 0859 596 677,BE Merelbeke
NUTS-code: BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 5

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Callens, Pirenne, Theunissen & Co
Nationaal identificatienummer: 0427 897 088,BE Kortrijk
NUTS-code: BE254
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De limietdatum en -tijd in art. 5.1 van het bestek is niet 13 januari 23.59u maar 11 januari 12.00u.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-17