Woonpunt Mechelen Cvba

Ploegstraat - Eggestraat: aanstellen ontwerpteam: Vervangingsbouw van 42 wooneenheden


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Woonpunt Mechelen cvba
Postadres: Lijsterstraat 6,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: Mevrouw Karen Geudens
Tel: +32 15280943
E-mail: karen.geudens@woonpuntmechelen.be
Internetadres(sen): www.woonpuntmechelen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ploegstraat - Eggestraat: aanstellen ontwerpteam: Vervangingsbouw van 42 wooneenheden 
Referentienummer: 2018/0427/01b
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211300
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
453150.99 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Ploegstraat - Eggestraat: aanstellen ontwerpteam: Vervangingsbouw van 42 wooneenheden 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 014-028802

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Ploegstraat - Eggestraat: aanstellen ontwerpteam: Vervangingsbouw van 42 wooneenheden

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-08-13

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: a33 architecten bvba
Postadres: Fonteinstraat 1a- bus 0401,BE-3000 Leuven
Tel: +32 16207200
Fax: +32 16299800
E-mail: gert.s@a33.be
NUTS-code: BE
Internetadres: www.a33.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbank eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen
keizerstraat 20, BE-2800 Mechelen
Tel: +32 15288111

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-17