Brussels Airport Company N.v.

Aankoop groene elektriciteit & certificaten 2021


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brussels Airport Company N.V.
Postadres: Luchthaven Brussel-Nationaal, Satellietgebouw 1ste Verdieping (Receptie),BE-1930 Zaventem
Contactpersoon: Procurement
E-mail: electriciteit2021@brusselsairport.be
Internetadres(sen): http://www.brusselsairport.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352627


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop groene elektriciteit & certificaten 2021 
Referentienummer: BAC nv-BAC/IRE/OI/EU/2019/014-F06_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 09310000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie UEA
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Luchthaven, Brussel-Nationaal
II.2.4. Beschrijving
zie UEA 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 058-135117

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Aankoop groene elektriciteit en certificaten 2021

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Brussels Airport Company heeft omwille van transparantieredenen besloten om de aankoop van de benodigde groene elektrische energie voor het leveringsjaar 2021 op basis van een EOD click te laten verlopen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Rechtbank van Koophandel Brussel (schorsingsprocedure)
Waterloolaan 70, BE-1000 Brussel
E-mail: info@just.fgov.be
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/ondernemingsrechtbank/nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Rechtbank van Koophandel Brussel (schorsingsprocedure)
Waterloolaan 70, BE-1000 Brussel
E-mail: info@just.fgov.be
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/ondernemingsrechtbank/nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-16