Ranst

Ontwerp en uitvoering van kantoorinrichting nieuwe gemeentelijke magazijnen - tweede oproep


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Ranst
Postadres: Gustaaf Peetersstraat 7,BE-2520 Ranst
Tel: +32 34701081
E-mail: hilde.dielen@ranst.be
Internetadres(sen): http://www.ranst.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352305


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ontwerp en uitvoering van kantoorinrichting nieuwe gemeentelijke magazijnen - tweede oproep 
Referentienummer: Ranst-2019045-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
ontwerp en uitvoering van kantoorinrichting nieuwe gemeentelijke magazijnen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
UEA Document was niet bijgevoegd bij originele aankondiging