Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen

Vervanging van brugleuningen in Antwerpen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Mohammed Al Bouzidi
Tel: +32 32246887
E-mail: mohammed.albouzidi@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351408


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vervanging van brugleuningen in Antwerpen 
Referentienummer: AWV A'pen-X10-0-357_1M3D8E-19-08-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45221119
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het doel van deze aanneming is om bestaande leuningen te vervangen door nieuwe. Op de meeste bruggen worden de bestaande dekstenen vervangen door nieuwe dekstenen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-09-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijzigingsbericht nr. 1 d.d. 16/09/2019
--------------------------------------------
Publicatie van nieuw document: "20190916 Wijzigingsbericht 1.pdf"