Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

A5099001-1 - Renovatie collector na persleiding Leut, Koetestraat - Eisden


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr.Niels Hermans
Tel: +32 34504511
E-mail: Aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367056


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A5099001-1 - Renovatie collector na persleiding Leut, Koetestraat - Eisden 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken:
Renoveren van rioolinfrastructuur d.m.v. kousrelining en coating. Inclusief in stand houding van de waterafvoer.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-17 11:20
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Gezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt aan de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek kan aangevraagd worden via mail aan Niels Hermans, Projectmanager; niels.hermans@aquafin.be.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-14