Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

Aanstellen van een aannemer voor de bouw van een cilindrische betonnen drinkwatervergaarbak te Ronse met bijhorend pompgebouw en inclusief omgevingsaanleg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 GENT
Contactpersoon: Anne Adriaens
Tel: +32 92400356
Fax: +32 92400353
E-mail: anne.adriaens@farys.be
Internetadres(sen): www.farys.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366943


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen van een aannemer voor de bouw van een cilindrische betonnen drinkwatervergaarbak te Ronse met bijhorend pompgebouw en inclusief omgevingsaanleg 
Referentienummer: TMVW-PNT-000-15-000-F05_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45223500
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanstellen van een aannemer voor de bouw van een cilindrische betonnen drinkwatervergaarbak diameter ±24m en hoogte ±8,5m te Ronse met bijhorend pompgebouw en inclusief omgevingsaanleg
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Ronse
II.2.4. Beschrijving
De bouw van een cilindrische betonnen drinkwatervergaarbak diameter ±24m en hoogte ±8,5m te Ronse met bijhorend pompgebouw en inclusief omgevingsaanleg 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-10-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-10-01
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eén of meerdere referenties gestaafd door tevredenheidsattesten waaruit blijkt dat de inschrijver in de loop van de laatste vijf jaar voorafgaand aande datum van indiening van de offertes tot tevredenheid van het opdrachtgevend bestuurwerken heeft uitgevoerd die betrekking hebben op de bouw van een cilindrische betonnen vergaarbak met een minimale inhoud van 3000m³

Eventuele minimumeisen:
Klasse: 5, Categorie: D1 of E


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-04-23 09:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-21