Overheidsopdracht

Agentschap Facilitair Bedrijf

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 05/04/2020

DETAIL

Agentschap Facilitair Bedrijf | 2020/HFB/MPMO/68391 - raamcontract voor architectuuropdrachten en bouwkundig advies in de provincies Antwerpen en Limburg
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres: Havenlaan 88 bus 60,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371674 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371674

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2020/HFB/MPMO/68391 – raamcontract voor architectuuropdrachten en bouwkundig advies in de provincies Antwerpen en Limburg 
Referentienummer: HFB-2020/HFB/MPMO/68391-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het uitvoeren van architectuuropdrachten en het verstrekken van bouwkundig advies in de provincies Antwerpen en Limburg.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaamse overheid
II.2.4. Beschrijving
De architectuuropdrachten betreffen de volledige of gedeeltelijke studie architectuur, stabiliteit, speciale technieken, EPB (studie en verslaggeving), ventilatie (studie en verslaggeving) en veiligheidscoördinatie van bouwprojecten met een bouwbudget tot maximaal 2.500.000 EUR excl. BTW. (zie selectieleidraad) De opdrachten voor het verstrekken van bouwkundig advies zijn (relatief) kortstondige opdrachten voor adviesverlening over gebouwen of bouwprojecten en kunnen volgende expertises betreffen: zie selectieleidraad 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie selectieleidraad.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie selectieleidraad.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie selectieleidraad.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-05-08 09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De opening van de aanvragen tot deelneming zal plaatsvinden op 11/05/2020 om 09:45.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State – Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-03

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top