Alexianen Zorggroep Tienen

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 01/08/2022

DETAIL

Alexianen Zorggroep Tienen | Vervanging van stookplaats en luchtgroep
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Alexianen Zorggroep Tienen
Postadres :  Liefdestraat 10, BE- 3300  Tienen
Contactpersoon:  Eveline Delcart
Tel:   +31 16807592
E-mail:   overheidsopdrachten@azt.broedersvanliefde.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454417  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454417

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vervanging van stookplaats en luchtgroep  
Referentienummer:   Broeders Alexianen Tienen-T21.117-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45331000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat uit:
– “Vervanging van stookplaats in Dagcentrum”
Toelichting: De bestaande ketels in het ‘Dagcentrum’ worden afgekoppeld en verwijderd. In plaats hiervan zullen twee nieuwe kleine ketels voorzien worden in het stooklokaal. Hiervoor wordt een nieuwe schouw gestoken en de hoofd collector terug aangesloten. Ook worden de twee oude pompen vernieuwd.
De ketels worden gescheiden door een platenwarmtewisselaar zodoende er een secundair en primair circuit wordt bekomen. Het gehele elektrisch bord HVAC en de regeling dienen volledig te worden vernieuwd.
In het onderstation in het gebouw ‘Broederhuis’ worden ook de bolafsluitkranen en pompen vervangen. Ook hier dient het bord HVAC en de sturing te worden vernieuwd.
– “Vervanging van luchtgroep Ter Dennen”
Toelichting: De luchtgroep in het stooklokaal van het gebouw ‘Ter Dennen’ zal afgekoppeld en verwijderd worden. In plaats hiervan zal een nieuwe luchtgroep met warmtewiel en warm water batterij voorzien worden. Extern zal er een koelbatterij voorzien worden op DX voor de koeling van de pulsielucht in de zomer.
De bestaande warmtepomp dient eveneens afgekoppeld en verwijderd te worden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
II.2.4. Beschrijving
Vervanging van stookplaats en luchtgroep  
II.2.7. Looptijd
90   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 1
D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 1

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-01  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg,  BE  Leuven

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van eerste aanleg,  BE  Leuven

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van eerste aanleg,  BE  Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]