Alvinnenberg Vzw

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 23/09/2022

DETAIL

Alvinnenberg Vzw | Uitnodiging tot indienen offerte - Alvinnenberg renovatie badkamers en uitbreiding hoofdgebouw - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Alvinnenberg vzw
Postadres :  Gaston Feremanslaan 27, BE- 3001  Leuven
E-mail:   adj.dir@alvinnenberg.be
Internetadres(sen):   www.alvinnenberg.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Interleuven
Postadres :  Brouwersstraat 6, BE- 3000  Leuven
Contactpersoon:  De heer Ben Weltjens
Tel:   +32 16284274
E-mail:   ben.weltjens@interleuven.be
Internetadres(sen):   www.interleuven.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte – Alvinnenberg renovatie badkamers en uitbreiding hoofdgebouw – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   319.105
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Heverlee
II.2.4. Beschrijving
Alvinnenberg renovatie badkamers en uitbreiding hoofdgebouw, te 3001 Heverlee  
II.2.7. Looptijd
300   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit mbt het voorwerp van de opdracht over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. Een gemiddelde jaarlijkse omzet over de laatste 3 beschikbare boekjaren van minimum EUR 500.000,00
2. Een gemiddelde jaarlijkse omzet over de laatste 3 beschikbare boekjaren van minimum EUR 500.000,00

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst met betrekking tot renovatie en nieuwbouwwerken, dewelke gedurende de laatste 3 jaar werden verricht en ten minste voorlopig zijn opgeleverd, dienen te worden toegevoegd.

Eventuele minimumeisen:
1. Er dienen minimaal 3 referenties, met bijhorende attesten van goede uitvoering te worden toegevoegd aan de inschrijving.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-11-09  16:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-05-08

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Voor plaatsbezoek, dhr Jack Stalmans te contacteren: tel. 016/30 88 85De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Internetadres(sen):   http://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-23