Antwerpen

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 07/12/2022

DETAIL

Antwerpen | Raamovereenkomst voor het leveren van hygiënische papierwaren
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Antwerpen
Postadres :  Grote Markt 1, BE- 2000  Antwerpen
Contactpersoon:  Johannis Schot
Tel:   +32 33381496
E-mail:   johannis.schot@antwerpen.be
Internetadres(sen):   https://www.antwerpen.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=466898

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren van hygiënische papierwaren  
Referentienummer:   Antwerpen-GAC_2022_02549-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33760000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het leveren van hygiënische papierwaren
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het leveren van hygiënische papierwaren  
II.2.7. Looptijd
9   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-12-19  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
stad Antwerpen
Francis Wellensplein 1,  BE- 2018  Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-12-08

Scroll to Top