Aquafin Nv

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 12/08/2022

DETAIL

Aquafin Nv | Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamcontract Membranen (MBR)
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Aquafin NV
Postadres :  Kontichsesteenweg 54, BE- 2630  Aartselaar
Contactpersoon:  Mevrouw Kirsten Zanders
Tel:   +32 34504381
Fax:   +32 34583020
E-mail:   kirsten.zanders@aquafin.be
Internetadres(sen):   www.aquafin.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming – Raamcontract Membranen (MBR)  
Referentienummer:   PRO/KZ/2022/00130
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  42912350
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   verschillende locaties
II.2.4. Beschrijving
Raamcontract Membranen (MBR)  
II.2.7. Looptijd
84   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. zie selectieleidraad
Eventuele minimumeisen:
1. zie selectieleidraad

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. VCA certificering of gelijkwaardig2. Referenties van de membraantechnologie

Eventuele minimumeisen:
1. VCA certificering (of gelijkwaardig) :
o Een geldig VCA** certificaat dient voorgelegd te worden
o Het VCA bedrijfscertificaat vermeldt duidelijk de scope/activiteit waarvoor de aannemer/opdrachtnemer zich aanmeldt en dient in overeenstemming te zijn met de in dit bestek beschreven opdracht.
o Andere, door VCA als gelijkwaardig erkende veiligheidscertificeringen (MASE, SCC), worden door de opdrachtgever ook aanvaard.
o Voor andere, niet door VCA als gelijkwaardig erkende, veiligheidscertificeringen zoals vb. OHSAS of ISO45000 dient de inschrijver de gelijkwaardigheid aan te tonen door bij inschrijving de ingevulde checklist Aquafin VCA GAP-analyse Aannemer bij zijn inschrijving te voegen. Aquafin zal op basis van deze GAP-analyse de gelijkwaardigheid beoordelen.
o Het certificaat dient geldig te zijn op de uiterste indieningsdatum van de offertes van deze opdracht.
De Inschrijver voegt de nodige bewijsstukken toe bij zijn inschrijving.
2. Referenties van de membraantechnologie
Minimaal 2 referentieprojecten, met vermelding van de totale contractwaarde en periode van uitvoering van de opdracht, waarbij:
– De referenties een project zijn van afvalwaterzuivering, met min. 4,5 m3/u
– De 2 referenties verwijzen naar gelijkaardige fluxen
– De referenties werden uitgevoerd in België of een andere Europese lidstaat.
– De referenties zijn meer dan 2 jaar in dienst (gerekend vanaf voorlopige oplevering) tot maximaal 10 jaar oud vanaf installatiedatum.
In het bijgevoegde model (Bijlage 3) dient naast een beschrijving van het project te worden aangegeven welke bekwaamheid of bekwaamheden met dit referentieproject wordt aangetoond alsook de gegevens van de opdrachtgever en een contactpersoon.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-13  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke rechtbank
Bolivarplaats 20 bus 1,  BE- 2000  Antwerpen
Tel:   +32 32578011
E-mail:   deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be
Internetadres(sen):   http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-11

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]