Aquafin Nv

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 25/03/2023

DETAIL

Aquafin Nv | Oproep tot aanvraag tot deelneming - studieopdracht 23071 Uitbreiding en aanpassing RWZI Genk
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Aquafin NV
Postadres :  Dijkstraat 8, BE- 2630  Aartselaar
Contactpersoon:  Mevrouw Britt Verhoeven
Tel:   +32 34504018
Fax:   +32 34583020
E-mail:   britt.verhoeven@aquafin.be
Internetadres(sen):   www.aquafin.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming – studieopdracht 23071 Uitbreiding en aanpassing RWZI Genk  
Referentienummer:   PRO/BV/2023/00038
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71310000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Project 23071- studieopdracht RWZI Genk – uitbreiding en aanpassing : – (Voor)ontwerp, begeleiding t.e.m. gunning, leiding werken incl. het opstarten van de installatie t.e.m. voorlopige oplevering, support opleveringsdossier aan Aquafins klant, begeleiden nazorg en waarborg t.e.m. definitieve oplevering.  
II.2.7. Looptijd
1   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. zie bestek
Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-25  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Voor meer informatie rond de looptijd van de opdracht wordt verwezen naar de aanbestedingsdocumenten.De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke rechtbank
Bolivarplaats 20 bus 1,  BE- 2000  Antwerpen
Tel:   +32 32578011
E-mail:   deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be
Internetadres(sen):   http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Aquafin respecteert een termijn van 15 kalenderdagen volgend op de dag van de verzending van motivering binnen dewelke de inschrijvers beroep kunnen aantekenen. Tijdens deze periode zal Aquafin niet overgaan tot contractafsluiting.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-23

Scroll to Top