Associatie Ku Leuven P/a Ku Leuven

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 25/03/2023

DETAIL

Associatie Ku Leuven P/a Ku Leuven | Raamovereenkomst voor organisatie van zakenreizen voor de Associatie KU Leuven vzw, UZ Leuven en Instituut Tropische Geneeskunde
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Associatie KU Leuven p/a KU Leuven
Postadres :  W. de Croylaan 60A bus 5570, BE- 3001  Heverlee
Contactpersoon:  Aankoop
Fax:   +32 16322982
E-mail:   leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen):   www.kuleuven.be/overheidsopdrachten  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476893

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor organisatie van zakenreizen voor de Associatie KU Leuven vzw, UZ Leuven en Instituut Tropische Geneeskunde  
Referentienummer:   KULeuven-QMMO23-2466 KANDIDAATSTELLING-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  63000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor organisatie van zakenreizen voor de Associatie KU Leuven vzw, UZ Leuven en Instituut Tropische Geneeskunde
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor organisatie van zakenreizen voor de Associatie KU Leuven vzw, UZ Leuven en Tropisch Instituut Geneeskunde  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
6 x 1 jaar  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie kandidaatstellingsbestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-24  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Zie kandidaatstellingsbestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5,  BE- 3000  Leuven

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5,  BE- 3000  Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-23

Scroll to Top