Az Damiaan

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Az Damiaan | Oproep tot aanvraag tot deelneming - Vers vlees en gevogelte 2023-2024
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AZ Damiaan
Postadres :  Gouwelozestraat 100, BE- 8400  Oostende
Contactpersoon:  Mevrouw Inge De Smet
Tel:   +32 59414535
Fax:   +32 59414020
E-mail:   idesmet@azdamiaan.be
Internetadres(sen):   www.azdamiaan.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming – Vers vlees en gevogelte 2023-2024  
Referentienummer:   AZ_AK_106
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  15110000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE255
Voornaamste plaats van uitvoering:   Goederenontvangst, Konterdamkaai te 8400 Oostende
II.2.4. Beschrijving
Vers vlees en gevogelte 2023-2024  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2022-12-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2024-11-30
Verlenging mogelijk:   JA
De basisopdracht geldt voor 2 jaar. De aantallen in de inventaris opgegeven gelden voor een periode van 2 jaar.   Er zijn 2 verlengingen mogelijk van elk 1 jaar.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De inschrijver toont aan dat hij klanten in de zorg in eenzelfde grootorde als dit dossier beleverde in de afgelopen 3 jaar.2. De inschrijver toont aan dat hij aan de HACCP-normering voldoet volgens het KB van 14/11/2003.3. De inschrijver toont aan dat hij een geldige FAVV vergunning bezit.4. De inschrijver vult het bij het bestek gevoegde document ‘Algemene hygiëne-eisen leverancier’ in.5. In het kader van de Allergenen wetgeving van 13/12/2014 dient de inschrijver ervoor te zorgen dat de aanbestedende overheid steeds, online, toegang heeft tot de up-to-date technische fiches van de aangeboden producten. De inschrijver bezorgt ons de link naar de website. Wij werken met Fooddesk als externe partner voor de opvolging van onze allergenen. Deze info dient dus ook opengesteld te worden naar hen toe. Er wordt een actieve samenwerking tussen de inschrijver en Fooddesk verwacht, waarbij ook rechtstreeks contact nodig is.6. De inschrijver beschikt over een online bestelsysteem waarop de dagprijzen zichtbaar zijn. 7. Er is online databeheer mogelijk waarbij de afnames in aantal en in waarde per product en per periode verkregen kunnen worden.8. Er wordt dagelijks besteld met een levertermijn van D+2. Op maandag wordt dus besteld voor levering op woensdag, op dinsdag wordt besteld voor levering op donderdag, op woensdag wordt besteld voor levering op vrijdag, op donderdag wordt besteld voor levering op maandag en op vrijdag wordt besteld voor levering op dinsdag. De levering gebeurt tussen 6u30 en 7u30. Bijbestellingen moeten mogelijk zijn. Deze worden ten laatste doorgegeven om 14u voor levering de dag nadien.

Eventuele minimumeisen:
1. Referenties van 3 klanten met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren worden bij de offerte gevoegd.
2. Attest conformiteitsverklaring HACCP wordt bij de offerte gevoegd.
3. Een recent geldig FAVV attest wordt bij de offerte gevoegd.
4. Voor het toewijzen van de opdracht kan bij de inschrijver een bedrijfsbezoek gebeuren. Mocht blijken dat niet aan de hygiëne-eisen voldaan wordt, zal de offerte alsnog geweerd worden en wordt hetzelfde nazicht bij de tweede inschrijver in lijn uitgevoerd.
5. De toegang tot het platform waar de technische fiches te vinden zijn wordt verschaft. De werkwijze om technische fiches te consulteren wordt bij de offerte gevoegd. Alle fiches van de aangeboden producten dienen op het moment van indienen van de offerte online aanwezig en up-to-date te zijn.
6. Er wordt toegang tot het online systeem verleend. De manier waarop het bestelsysteem werkt, wordt bij de offerte gevoegd in de vorm van een handleiding.
7. De manier waarop databeheer verschaft wordt, wordt bij de offerte gevoegd in de vorm van een handleiding.
8. De inschrijver voegt een document toe waarin hij expliciet bevestigt dat deze timing gehandhaafd zal kunnen worden.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-05  10:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2022-09-19
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Kazernevest 3,  BE- 8000  Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]