Bpost

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 09/04/2019

DETAIL

Bpost | Refill Bags
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: bpost
Postadres: Muntcenter,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: bruno istas
Tel: +32 22768037
E-mail: bruno.istas@bpost.be
Internetadres(sen): http://www.bpost.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338398

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Refill Bags 
Referentienummer: bpost-2019-1-012-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 18933000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Levering van Refill bags voor de postbodes
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Refill Bags voor de postbodes 
II.2.7. Looptijd
72 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder hoofdstuk 2.5.2
Eventuele minimumeisen:
Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder hoofdstuk 2.5.2
OPGELET, de in de selectieleidraad vereiste ondersteunende documenten dienen door de Kandidaat bij de Aanvraag tot deelneming gevoegd te worden (de verklaring op eer zoals opgenomen in het UEA volstaat niet).

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder hoofdstuk 2.5.2

Eventuele minimumeisen:
Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder hoofdstuk 2.5.2
OPGELET, de in de selectieleidraad vereiste ondersteunende documenten dienen door de Kandidaat bij de Aanvraag tot deelneming gevoegd te worden (de verklaring op eer zoals opgenomen in het UEA volstaat niet).

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-15 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  EN, FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-09-02

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Tweefasige procedure- Na de uiterste datum van indiening van de Aanvragen tot deelneming zal bpost evalueren wie kan worden geselecteerd- De geselecteerde Kandidaten zullen het Bestek ontvangen en zullen de mogelijkheid hebben om een Offerte in te dienenVerplicht gebruik selectieleidraadU dient verplicht de instructies te volgen vermeld in de selectieleidraad. Gelieve deze aandachtig door te nemen.Overige vragen? Aarzel niet de contactpersoon die op I.1 vermeld is te contacteren als u een probleem ervaart bij het openen van de bijlagen van deze aankondiging of bij vragen i.v.m. de inhoud van de documenten (met inbegrip van de selectieleidraad).

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van state
Wetenschapstraat 32, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-08

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]