Overheidsopdracht

Bpost

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 12/01/2020

DETAIL

Bpost | Raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot verzekering van operationele voertuigen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: bpost
Postadres: Muntcenter,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: An Dossche
Tel: +32 473401861
E-mail: an.dossche@bpost.be
Internetadres(sen): http://www.bpost.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363795

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot verzekering van operationele voertuigen 
Referentienummer: bpost-2019-1-0160-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66514110
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De Opdracht betreft de diensten met betrekking tot verzekering van operationele voertuigen voor burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand en het daarmee verband houdende operationele beheer.
De te verzekeren operationele vloot bestaat uit verschillende type voertuigen. Een indicatie van de verschillende types en hun aantallen wordt toegelicht in paragraaf 4 “Raming van de Opdracht” van dit document.
De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid wordt gekoppeld aan een stop loss-formule. De stop loss-formule wordt bepaald op basis van de samenstelling van de te verzekeren vloot. De waarborg rechtsbijstand heeft een minimale dekking van EUR 125.000 per schadegeval.
Tot het operationeel beheer horen de administratieve taken met betrekking tot het verzekeren van de vloot in burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand zoals het aanmaken van schadedossiers en deze consolideren in rapporten en analyses.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Bpost wenst een raamovereenkomst af te sluiten met één partij voor het verzekeren van de operationele vloot. De overeenkomst bevat naast het voorzien van de gevraagde waarborgen, ook de bepalingen omtrent het operationeel beheer. De kandidaten moeten in staat zijn om op een kost- en tijdsefficiënte manier de opdracht uit te voeren. Meer informatie is terug te vinden in de selectieleidraad. 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De raamovereenkomsten die na afloop van deze plaatsingsprocedure met betrekking tot de Opdracht zullen worden gesloten voor elk perceel hebben een duur van 2 jaar, met de mogelijkheid voor bpost om deze overeenkomsten 2 keer voor telkens 1 jaar te verlengen. 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder hoofdstuk 2.5.2
Eventuele minimumeisen:
Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder hoofdstuk 2.5.2
OPGELET, de in de selectieleidraad vereiste ondersteunende documenten dienen door de Kandidaat bij de Aanvraag tot deelneming gevoegd te worden (de verklaring op eer zoals opgenomen in het UEA volstaat niet).

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder hoofdstuk 2.5.2

Eventuele minimumeisen:
Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder hoofdstuk 2.5.2
OPGELET, de in de selectieleidraad vereiste ondersteunende documenten dienen door de Kandidaat bij de Aanvraag tot deelneming gevoegd te worden (de verklaring op eer zoals opgenomen in het UEA volstaat niet).

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Deze zullen worden opgenomen in de Opdrachtdocumenten

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-27 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Tweefasige procedure- Na de uiterste datum van indiening van de Aanvragen tot deelneming zal bpost evalueren wie kan worden geselecteerd- De geselecteerde Kandidaten zullen het Bestek ontvangen en zullen de mogelijkheid hebben om een Offerte in te dienenVerplicht gebruik selectieleidraadU dient verplicht de instructies te volgen vermeld in de selectieleidraad. Gelieve deze aandachtig door te nemen.Overige vragen? Aarzel niet de contactpersoon die op I.1 vermeld is te contacteren als u een probleem ervaart bij het openen van de bijlagen van deze aankondiging of bij vragen i.v.m. de inhoud van de documenten (met inbegrip van de selectieleidraad). Gelieve de procedure voor vraagstelling beschreven in hoofdstuk 2.7.1 van de Selectieleidraad in acht te nemen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Overeenkomstig artikel 23, §1 – 3, van de rechtsbeschermingswet van 17/06/2013, dient een verhaalprocedure bij de Raad van State, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld te worden binnen de in deze wet bepaalde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling (al naargelang):- vordering tot schorsing: 15 dagen; – vordering tot vernietiging: 60 dagen.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top