Brussels Airport Company Nv/sa

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 24/03/2023

DETAIL

Brussels Airport Company Nv/sa | Het bemannen van de Helpdesk Infrastructure & Facilities
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Brussels Airport Company NV/SA
Postadres :  Luchthaven Brussel-Nationaal, Gebouw 1M (Compass), BE- 1930  Zaventem
Contactpersoon:  Procurement
E-mail:   hifstaffing@brusselsairport.be
Internetadres(sen):   http://www.brusselsairport.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=475240

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het bemannen van de Helpdesk Infrastructure & Facilities  
Referentienummer:   BAC nv-BAC/2023/014-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72253100
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie UEA
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Luchthaven, Brussel-Nationaal
II.2.4. Beschrijving
zie UEA  
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Dit kan verlengd worden met 2 x 1 jaar.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie UEA

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie UEA

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie UEA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-24  13:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   EN, FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
zie UEA. Als u de draagkracht van een derde partij inschakelt voor de kandidatuur, is ook die derde partij verplicht een UEA in te vullen en u als kandidaat voegt die toe aan uw aanvraag tot deelneming.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank (schorsingsprocedure)
Waterloolaan 70,  BE- 1000  Brussel
E-mail:   info@just.fgov.be
Internetadres(sen):   https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank (schorsingsprocedure)
Waterloolaan 70,  BE- 1000  Brussel
E-mail:   info@just.fgov.be
Internetadres(sen):   https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank (schorsingsprocedure)
Waterloolaan 70,  BE- 1000  Brussel
E-mail:   info@just.fgov.be
Internetadres(sen):   https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-22

Scroll to Top