Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 27/07/2022

DETAIL

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij | Aankoopcentrales voor de aanstelling van advocaten 2022
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Postadres :  Jourdanstraat 45-55, BE- 1060  Brussel
E-mail:   mpo@slrb.brussels
Internetadres(sen):   http://slrb-bghm.brussels  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=452075

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoopcentrales voor de aanstelling van advocaten 2022  
Referentienummer:   SLRB-Centrale d’achats avocats 2022-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79110000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht beoogt een aankoopcentrale af te sluiten voor een periode van vier jaar in de zin van artikel 2, 7° van de wet van 17 juni 2016 met als voorwerp de prestatie van juridische diensten, namelijk raadplegingen en vertegenwoordigingen.
De organiserende aanbestedende overheid wenst deze aankoopcentrale, waarvan alle voorwaarden zijn vastgelegd, met verschillende dienstverleners per perceel te sluiten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Overheidsopdrachten  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel
II.2.4. Beschrijving
Raadplegingen en vertegenwoordiging voor de rechtbank voor de hoofdactiviteiten van de BGHM, met name de bouw en renovatie van woningen.  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Vastgoedrecht en aangelegenheden die verband houden met huisvesting  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel
II.2.4. Beschrijving
Raadplegingen en vertegenwoordiging voor de rechtbank met betrekking tot de toepassing van het huurrecht, recht van opstal, erfpachtrecht, recht van tijdelijke bewoning,.  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Stedenbouwrecht  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel
II.2.4. Beschrijving
Raadplegingen en vertegenwoordiging voor de rechtbank inzake stedenbouwrecht (bijvoorbeeld stedenbouwkundige ligging van een perceel, bekomen van de stedenbouwkundige vergunning of kwesties die ermee verband houden, ruimtelijke ordening, enz.).  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
Algemene Verordening Gegevensbescherming  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel
II.2.4. Beschrijving
Raadplegingen en eventuele vertegenwoordiging voor de rechtbank betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Verordening 2016/979).  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   5

II.2.1. Benaming
Sociaal recht, arbeidsrecht, zowel publiek als privaat  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel
II.2.4. Beschrijving
Bij wijze van voorbeeld: raadplegingen en vertegenwoordiging met betrekking tot de regels die van toepassing zijn inzake zijn de verbintenis, de uitvoering en de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten, de vaststelling van de bezoldigingen en het ontslag van de personeelsleden van de BGHM en de OVM’s (naast de regels vastgesteld in uitvoering van de Brusselse Huisvestingscode, de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, de regels van fiscaal en sociaal recht die van toepassing zijn op de voordelen en bezoldigingen).  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   6

II.2.1. Benaming
Publiekrecht en bestuursrecht  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel
II.2.4. Beschrijving
Bij wijze van voorbeeld: raadplegingen en vertegenwoordiging voor de rechtbank met betrekking tot de toepassing van de regels die worden opgelegd aan de Brusselse instellingen en de Brusselse openbare mandatarissen inzake bekendmaking en transparantie (Bij wijze van voorbeeld: gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen).  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   7

II.2.1. Benaming
Vennootschapsrecht  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel
II.2.4. Beschrijving
Bij wijze van voorbeeld: toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook van de statuten van zowel de BGHM als de OVM’s.  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   8

II.2.1. Benaming
Fiscaal en financieel recht  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel
II.2.4. Beschrijving
Bij wijze van voorbeeld: toepassing van het fiscaal en financieel recht.  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Overeenkomstig artikel 39 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 vormt het loutere feit van de indiening van een offerte een verklaring op erewoord van de inschrijver dat hij zich niet in een uitsluitingsgeval bevindt.De gemachtigde aanbestedende overheid behoudt zich daarom het recht voor om de volgende documenten betreffende de situatie van elke inschrijver elektronisch te verkrijgen (Telemarc-applicatie): het RSZ-attest en het fiscaal attest.Aan de best gerangschikte inschrijvers wordt ook een uittreksel uit het strafregister gevraagd.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Inschrijving bij de Orde van AdvocatenOp de datum die voor de ontvangst van de deelnemingsaanvragen is vastgesteld, moet de kandidaat gedurende ten minste 5 jaar bij de Orde van advocaten zijn ingeschreven. De kandidaat moet bij zijn deelnemingsaanvraag een bewijs van deze inschrijving (en dat van de leden van zijn team) voegen.2. Kennis van het Nederlands en het FransDe verschillende opdrachten kunnen zowel in het Nederlands als in het Frans worden behandeld.De kandidaat voegt bij zijn deelnemingsaanvraag het curriculum vitae van elk lid van het team waaruit blijkt dat het beide talen voldoende beheerst, of enig ander bewijsstuk (diploma’s, taalcertificaten, enz.).3. ErvaringenVoor het specifieke onderwerp van elk perceel moet de kandidaat aantonen dat hij in de afgelopen drie jaar ervaring heeft opgedaan, en dit in de vorm van een attest waaruit blijkt dat hij een adviesopdracht of een vertegenwoordiging voor de rechtbank met betrekking tot de desbetreffende onderwerpen goed heeft uitgevoerd.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-30  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   https://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]