Centrale Dienst Voor Sociale En Cultureel Actie Van Het Ministerie Van Defensie

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 26/07/2022

DETAIL

Centrale Dienst Voor Sociale En Cultureel Actie Van Het Ministerie Van Defensie | 30222 - Onderhouds- en herstellingswerken aan de centrale verwarmingsinstallaties op gas, mazout en warmwaterproductie in de logementen van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie te Helchteren, Zonhoven
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Centrale Dienst voor Sociale en Cultureel Actie van het Ministerie van Defensie
Postadres :  Kwartier Koningin Astrid Blok F Bruynstraat, 1, BE- 1120  Neder-Over-Heembeek
Contactpersoon:  Cel Overheidsopdrachten
Tel:   +32 24432592
E-mail:   overheidsopdrachten@cdsca.be
Internetadres(sen):   http://cdsca-ocasc.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453820

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
30222 – Onderhouds- en herstellingswerken aan de centrale verwarmingsinstallaties op gas, mazout en warmwaterproductie in de logementen van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie te Helchteren, Zonhoven  
Referentienummer:   OCASC-30222-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45331100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De huidige opdracht betreft een opdracht van onderhouds- en herstellingswerken aan de centrale verwarmingsinstallaties op gas, stookolie en warmwaterproductie voor een periode van 1 jaar beginnende op de datum aangegeven in de kennisgeving van de gunning van de opdracht, voor rekening van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie (CDSCA)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE, BE2, BE22, BE225
Voornaamste plaats van uitvoering:   Helchteren, Zonhoven
II.2.4. Beschrijving
Het betreft een contract van initieel 1 jaar te beginnen op de dag aangegeven in de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Behoudens een opzeg door de aanbestedende overheid of de gekozen inschrijver via aangetekend schrijven (of anders indien aanvaard door de andere partij) drie maanden voor de verjaardag van het contract zal de opdracht elk jaar stilzwijgend worden verlengd voor dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden en dit maximum 3 keer. In geval van opzeg zal geen enkele vergoeding verschuldigd zijn. In alle geval eindigt de opdracht van rechtswege exact 4 jaar na de startdatum.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Behoudens een opzeg door de aanbestedende overheid of de gekozen inschrijver via aangetekend schrijven (of anders indien aanvaard door de andere partij) drie maanden voor de verjaardag van het contract zal de opdracht elk jaar stilzwijgend worden verlengd voor dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden en dit maximum 3 keer. In geval van opzeg zal geen enkele vergoeding verschuldigd zijn. In alle geval eindigt de opdracht van rechtswege exact 4 jaar na de startdatum  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 1, Categorie: D17

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-19  23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
* E-tendering wordt gebruikt. De offertes moeten worden ingediend volgens het bestek !!* Er is een verplicht plaats bezoek* De documenten betreffende de opdracht kunnen elektronisch worden geraadpleegd op https://enot.publicprocurement.be/* Er is een offerteformulier, een fiche met technische informatie over het materiaal en een document met vereiste verklaringen die verplicht moeten worden gebruikt en ingevuld!!* Voor de toegang tot de opdracht dient de inschrijver een geldig certificaat van vloeibare brandstoffen van de technicus/technici die voor de uitvoering van de opdracht zullen werken en een geldig certificaat voor gasvormige brandstoffen van de technicus/technici die voor de uitvoering van de opdracht zullen werken toe te voegen* De inschrijver verbindt zich ertoe dat de communicatie tijdens de werken in het in het Nederlands zal gebeuren

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]