Centrale Dienst Voor Sociale En Culturele Actie Van Het Ministerie Van Defensie

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 25/07/2022

DETAIL

Centrale Dienst Voor Sociale En Culturele Actie Van Het Ministerie Van Defensie | 50173 - Dakvernieuwingswerken met isolatie van buitenaf in SPA-woningen (av des boutons d’or 1,2,3,4,5,7,9,11,13,15 & 17,19) van CDSCA
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie
Postadres :  Kwartier Koningin Astrid Blok F Bruynstraat, 1, BE- 1120  Neder-Over-Heembeek
Contactpersoon:  Cel overheidsopdrachten
Tel:   +32 24432583
E-mail:   overheidsopdrachten@cdsca.be
Internetadres(sen):   http://cdsca-ocasc.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451736

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
50173 – Dakvernieuwingswerken met isolatie van buitenaf in SPA-woningen (av des boutons d’or 1,2,3,4,5,7,9,11,13,15 & 17,19) van CDSCA  
Referentienummer:   OCASC-50173-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45260000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Dakvernieuwingswerken met isolatie van buitenaf in SPA-BO woningen (av des boutons d’or 1,2,3,4,5,7,9,11,13,15 & 17,19 van CDSCA
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE, BE3, BE33, BE335
Voornaamste plaats van uitvoering:   LUIK: SPA-BO
II.2.4. Beschrijving
Dakvernieuwingswerken met isolatie van buitenaf in SPA-BO woningen (av des boutons d’or 1,2,3,4,5,7,9,11,13,15 & 17,19) van CDSCA  
II.2.7. Looptijd
15   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D, D1 of D12

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-19  23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes moeten worden ingediend op de methodes die vermeld zijn in het bestek !!* De documenten betreffende de opdracht kunnen elektronisch worden geraadpleegd op https://enot.publicprocurement.be/ * Er is een offerteformulier, een document met verplichte verklaringen en een meetstaat die verplicht moeten worden gebruikt, ingevuld en ondertekend!!* Voor de toregang tot de opdracht is het verplicht dat de inchrijver bij zijn offerte een veiligheidsplan en eventueel in het bestek gevraagde technische fiches aan zijn offerte toevoegt* De inschrijver verzekert dat de communicatie tijdens de werken in het Frans zal gebeuren

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]