De Brusselse Regulator Voor Energie

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 26/07/2022

DETAIL

De Brusselse Regulator Voor Energie | AANSCHAF, IMPLEMENTATIE, ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING VAN EEN NIEUWE SOFTWARE VOOR BUDGETTAIR EN BOEKHOUDKUNDIG BEHEER
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Brusselse regulator voor Energie
Postadres :  Kunstlaan, 46, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Anne VAN DER SCHRICK
E-mail:   avanderschrick@brugel.brussels
Internetadres(sen):   www.brugel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453827

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AANSCHAF, IMPLEMENTATIE, ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING VAN EEN NIEUWE SOFTWARE VOOR BUDGETTAIR EN BOEKHOUDKUNDIG BEHEER  
Referentienummer:   BRUGEL-2022080-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  48000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp van de leveringen: Onderhavige opdracht betreft de aanschaf van een nieuwe software voor budgettair en boekhoudkundig beheer, alsook de parametrisering, de implementatie, het onderhoud en de ondersteuning ervan.
De opdracht bestaat uit meerdere posten:
• Post 1: Uitvoering en eventuele parametrisering van de oplossing
• Post 2: Licenties / onderhoud (abonnementen)
• Post 3: Diensten na de inbedrijfstelling van de oplossing
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Voorwerp van de leveringen: Onderhavige opdracht betreft de aanschaf van een nieuwe software voor budgettair en boekhoudkundig beheer, alsook de parametrisering, de implementatie, het onderhoud en de ondersteuning ervan.   De opdracht bestaat uit meerdere posten:   • Post 1: Uitvoering en eventuele parametrisering van de oplossing   • Post 2: Licenties / onderhoud (abonnementen)   • Post 3: Diensten na de inbedrijfstelling van de oplossing  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
4 jaarlijkse verlengingen  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De inschrijver moet referenties hebben voor soortgelijke opdrachten die in de afgelopen 3 jaar zijn uitgevoerd. De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst met de belangrijkste realisaties die de voorbije 3 jaar zijn uitgevoerd, met vermelding van het bedrag, de datum en de overheids- of privé-bestemmelingen. Een vergelijkbare opdracht is een opdracht voor de levering, implementatie, onderhoud en ondersteuning van een boekhoud- en budgetteringsoplossing voor een Belgische publieke klant.

Eventuele minimumeisen:
De inschrijver moet ten minste 3 referenties van de afgelopen 3 jaar overleggen, die aan de volgende minimumeisen voldoen:
– De referenties moeten betrekking hebben op de levering en implementatie van de software die voor deze opdracht wordt voorgesteld.
– De software moet op de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes reeds ten minste 6 maanden door de bestemmeling van de referentie in gebruik zijn.
Elke referentie moet een minimaal bedrag van € 60.000 excl. btw vertegenwoordigen.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-12  15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]