Overheidsopdracht

De Gelukkige Haard

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 15/01/2020

DETAIL

De Gelukkige Haard | Selectie van ontwerpers
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Gelukkige Haard
Postadres: Seringenstraat 21a,BE-8400 Oostende
Tel: +32 59705326
E-mail: tom.casteur@degelukkigehaard.be
Internetadres(sen): http://www.degelukkigehaard.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364286

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
selectie van ontwerpers 
Referentienummer: Gelukkige Haard-2020 01-F12_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71210000II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.4. Beschrijving
De Gelukkige Haard werkt aan een wervingspoule om architecten te laten meedoen aan architectuuropdrachten. Indien U interesse heeft om naar de toekomst toe bevraagd te worden in de aanstellingsprocedures voor architecten verzoeken we U te reageren.  We verzoeken U een motivatiebrief waarin U Uw kijk op de bouw van sociale huurwoningen in het komende decennium uiteenzet, op te sturen (1XA4) samen met een portfolio met relevante projecten.  Uw teamsamenstelling is tevens van belang. We streven ernaar op een georganiseerde en professionele manier samen te werken. Uw keuze van ingenieur dient eveneens meegedeeld te worden, samen met diens portfolio met relevante projecten. Als wij de kandidaturen binnen hebben, selecteren we op een gemotiveerde wijze 10 kandidaten die uitgenodigd zullen worden om deel te nemen aan mini-ontwerperswedstrijden telkens voor kleine tot middelgrote projecten.  Deze oproep betreft een eerste fase in de aanstellingsprocedures. De tweede fase bestaat uit het indienen van een visie en schetsontwerp (geen detail, wel aantal eenheden, volumeschets, richting van materiaalkeuzes, evt visie openbaar domein) voor een specifiek project.  Voor de tweede fase wordt er een vergoeding voor alle deelnemers voorzien, telkens per project te bepalen, afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de opdracht. Uw kandidatuur om opgenomen te worden in de wervingspoule kan U richten naar:  De Gelukkige Haard  Seringenstraat 21A  8400 Oostende Kandidaturen kunnen ingediend worden tot UITERLIJK 17/02/2020.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-17 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
De Gelukkige Haard
Seringenstraat 21a, BE-8400 8400 Oostende
Tel: +32 59705326
Fax: +32 59806350
E-mail: info@degelukkigehaard.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
De Gelukkige Haard
Seringenstraat 21a, BE-8400 8400 Oostende
Tel: +32 59705326
Fax: +32 59806350
E-mail: info@degelukkigehaard.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-16

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top