Delcredere Ducroire

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 20/06/2019

DETAIL

Delcredere Ducroire | Appointment of company auditors as auditor
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Delcredere Ducroire
Postadres: Rue Montoyerstraat 3,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Myriam Guilleaume
Tel: +32 27888931
E-mail: M.Guilleaume@credendo.com
Internetadres(sen): http://www.delcredereducroire.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344417

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstelling van een commissaris belast met het toezicht op jaarrekening 
Referentienummer: Delcredere-186-BIS-2019-MGUI-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Credendo – Export Credit Agency, het Belgische openbare exportkredietagentschap dat aan het hoofd staat van een Europese kredietverzekeringsgroep, is aanwezig in de vier uithoeken van het continent en is actief in alle segmenten van de kredietverzekering en de verzekering van politieke risico’s. Het aanbod bestaat uit producten die risico’s wereldwijd dekken. In het kader van deze opdracht willen Credendo en zijn entiteiten kunnen beschikken over de diensten van een commissaris met als opdracht de wettelijke controle van de jaarrekening van de boekjaren 2020, 2021 en 2022, en dat voor:
Credendo – Export Credit Agency
Credendo – Short-Term EU risks úverová pojistovna, a.s.
Credendo – Excess & Surety
Credendo – Short-Term Non-EU Risks
Credendo – Single Risk Versicherungs-AG
Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance
Immo Montoyer nv
Holding CIS nv
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SK, UK
Voornaamste plaats van uitvoering: België, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Rusland, Tsjechië Repubic, Oostenrijk, Zwitserland, Slowakije, Polen, Nederland, Luxemburg en Spanje
II.2.4. Beschrijving
Zie de marktbeschrijving in punt II.1.4 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
HERNIEUWBARE 2 X VOOR EEN PERIODE VAN DRIE JAAR ONDER VOORWAARDE (zie bestek) 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie punt 5.1 van het document “Selectiegids” dat bij deze aankondiging van de opdracht is gevoegd

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie punt 5.2 van het document “Selectiegids” dat bij deze aankondiging van de opdracht is gevoegd
Eventuele minimumeisen:
De kandidaat moet een minimale omzet van 4 miljoen euro per jaar behaald hebben, gerelateerd aan de activiteiten van auditoren en dit gedurende de laatste drie jaar.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie punt 5.3 van het document “Selectiegids” dat bij deze aankondiging van de opdracht is gevoegd

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-07-31 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  EN, FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-11-30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Door een kandidatuur in te dienen aanvaarden de kandidaten onvoorwaardelijk de inhoud van de aankondiging van de opdracht, van de bijbehorende documenten en aanvaarden zij zelf gebonden te zijn door de daarin vermelde clausules.  Indieningswijze – e-procurement. De indiening van de aanvraag tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend langs elektronische weg. Onder elektronische weg wordt begrepen dat de indiening gebeurt via de applicatie e-tendering, en niet via e-mail. De aanvragen tot deelneming moeten digitaal worden ondertekend volgens het e-tenderingsysteem. De aanvragen tot deelneming worden elektronisch ingediend via: https://eten.publicprocurement.be. Voor meer informatie wordt verwezen naar http://www.publicprocurement.be. De gevraagde gegevens moeten worden ingevuld in het UEA. Bij de aanvraag tot deelneming mogen en moeten alleen de bewijsstukken worden gevoegd die in het UEA worden gevraagd. Ongevraagde informatie wordt niet beoordeeld. Een kandidaat kan desgevallend de draagkracht van andere entiteiten inroepen, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die entiteiten. Hij moet in dat geval bewijzen aan de aanbestedende instantie dat hij over de nodige middelen zal beschikken om de opdracht uit te voeren door aan te tonen dat die entiteiten zich ertoe verbinden om die middelen aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen voor deze specifieke opdracht. Die entiteit moet zich in een apart Uniform Europees Aanbestedingsdocument garant stellen voor alle verbintenissen van de kandidaat en zich ertoe verbinden volledig samen te werken en aan Credendo alle nodige middelen ter beschikking te stellen voor deze opdracht. Onder die voorwaarden kan een vereniging van kandidaten de draagkracht inroepen van deelnemers aan de vereniging en die van andere entiteiten.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Bugerlijke Rechtbank Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Bugerlijke Rechtbank Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Bugerlijke Rechtbank Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-19

Scroll to Top