Departement Omgeving

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 08/04/2019

DETAIL

Departement Omgeving | STUDIE NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN GEMENGDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN VOOR DE FINANCIERING VAN DUURZAME PROJECTEN
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Departement Omgeving
Postadres: Koning Albert II Laan 20 bus 8,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Bart Palmans
Tel: +32 025530306
E-mail: Bart.palmans@vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338479 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338479

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
STUDIE NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN GEMENGDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN VOOR DE FINANCIERING VAN DUURZAME PROJECTEN 
Referentienummer: DOMG-OMG/EKG/2019.30-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het doel van deze studie is het ontwikkelen van een instrumentarium van gemengde financiële instrumenten waarbij privaat- en overheidskapitaal samengebracht wordt voor de uitvoering van projecten met een positieve milieu-impact, in de eerste plaats op het vlak van klimaat. Dit instrumentarium moet de nodige aangrijpingspunten geven voor de Vlaamse overheid voor de ontwikkeling van financieringsmechanismen voor klimaatprojecten, en een inspiratiebron voor private financiële actoren om zelf gerichte financiële producten te ontwikkelen en hierover in dialoog te treden met de Vlaamse overheid.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
6 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-10 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-09

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]