Dg Penitentiaire Inrichtingen

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Dg Penitentiaire Inrichtingen | Installatie van agressiebeheersing voor gedetineerden en de installatie van interventies op institutioneel niveau in de penitentiaire inrichtingen van het land ‘22
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN – OVERHEIDSOPDRACHTEN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  DG Penitentiaire Inrichtingen
Postadres :  Guldenvlieslaan 87, BE- 1060  Brussel
Tel:   +32 473920338
E-mail:   dave.baerts@just.fgov.be
Internetadres(sen):   http://enot.publicprocurement.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454380

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Installatie van agressiebeheersing voor gedetineerden en de installatie van interventies op institutioneel niveau in de penitentiaire inrichtingen van het land ‘22  
Referentienummer:   JUST-DGEPI-BBL-Conflict en agressiebeheersing-F21_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  80500000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de organisatie van agressiebeheersing voor gedetineerden en de organisatie van Interventies op institutioneel niveau in de penitentiaire inrichtingen van het land, voor rekening van de FOD Justitie – Directoraat-Generaal Penitentiaire inrichtingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Organiseren van Agressiebeheersing voor gevangenen in de penitentiaire inrichtingen van de Provincie West-Vlaanderen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE25
II.2.4. Beschrijving
Organiseren van agressiebeheersing voor gevangenen in de penitentiaire inrichtingen van de Provincie West-Vlaanderen  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Organiseren van Agressiebeheersing voor gevangenen in de penitentiaire inrichtingen van de Provincie Oost-Vlaanderen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
II.2.4. Beschrijving
Organiseren van agressiebeheersing voor gevangenen in de penitentiaire inrichtingen van de Provincie Oost-Vlaanderen  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Organiseren van Agressiebeheersing voor gevangenen in de penitentiaire inrichtingen van de Provincie Limburg  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE22
II.2.4. Beschrijving
Organiseren van agressiebeheersing voor gevangenen in de penitentiaire inrichtingen van de Provincie Limburg  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Organiseren van Agressiebeheersing voor gevangenen in de penitentiaire inrichtingen van de Provincie Antwerpen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21
II.2.4. Beschrijving
Organiseren van agressiebeheersing voor gevangenen in de penitentiaire inrichtingen van de Provincie Antwerpen  

Lot   5

II.2.1. Benaming
Organiseren van Agressiebeheersing voor gevangenen in de penitentiaire inrichtingen van de Provincie Vlaams-Brabant  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
II.2.4. Beschrijving
Organiseren van agressiebeheersing voor gevangenen in de penitentiaire inrichtingen van de Provincie Vlaams-Brabant  

Lot   6

II.2.1. Benaming
Organiseren van Agressiebeheersing voor gevangenen in de penitentiaire inrichtingen van de Provincie Namen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE35
II.2.4. Beschrijving
Organiseren van agressiebeheersing voor gevangenen in de penitentiaire inrichtingen van de Provincie Namen  

Lot   7

II.2.1. Benaming
Organiseren van Agressiebeheersing voor gevangenen in de penitentiaire inrichtingen van de Provincie Henegouwen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE32
II.2.4. Beschrijving
Organiseren van agressiebeheersing voor gevangenen in de penitentiaire inrichtingen van de Provincie Henegouwen  

Lot   8

II.2.1. Benaming
Organiseren van Agressiebeheersing voor gevangenen in de penitentiaire inrichtingen van de Provincie Luxemburg  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE34
II.2.4. Beschrijving
Organiseren van agressiebeheersing voor gevangenen in de penitentiaire inrichtingen van de Provincie Luuxemburg  

Lot   9

II.2.1. Benaming
Organiseren van Agressiebeheersing voor gevangenen in de penitentiaire inrichtingen van de Provincie Waals-Brabant  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE31
II.2.4. Beschrijving
Organiseren van agressiebeheersing voor gevangenen in de penitentiaire inrichtingen van de Provincie Waals-Brabant  

Lot   10

II.2.1. Benaming
Organiseren van Agressiebeheersing voor gevangenen in de penitentiaire inrichtingen van de Provincie Luik  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE33
II.2.4. Beschrijving
Organiseren van agressiebeheersing voor gevangenen in de penitentiaire inrichtingen van de Provincie Luik  

Lot   11

II.2.1. Benaming
Organiseren van Interventies op institutioneel niveau met voorafgaande institutionele analyse in de penitentiaire inrichtingen van Regio Noord  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Organiseren van Interventies op institutioneel niveau met voorafgaande   institutionele analyse in de penitentiaire inrichtingen van Regio Noord  

Lot   12

II.2.1. Benaming
Organiseren van Interventies op institutioneel niveau met voorafgaande institutionele analyse in de penitentiaire inrichtingen van Regio Zuid  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE3
II.2.4. Beschrijving
Organiseren van Interventies op institutioneel niveau met voorafgaande   institutionele analyse in de penitentiaire inrichtingen van Regio Zuid  

Lot   13

II.2.1. Benaming
Organiseren van Interventies op institutioneel niveau met voorafgaande institutionele analyse in de penitentiaire inrichtingen van Regio Brussel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Organiseren van Interventies op institutioneel niveau met voorafgaande   institutionele analyse in de penitentiaire inrichtingen van de Regio Brussel  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-22  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Er is een informatiesessie voorzien

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]