Overheidsopdracht

Directie Vervoerinfrastructuur

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 21/12/2019

DETAIL

Directie Vervoerinfrastructuur | 4.4.32.3. Volledige ontwerpopdracht - Zware renovatie van 6 gebouwen in de 'HELMET'-wijk - Opdracht van diensten - Mededingingsprocedure met onderhandeling
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres: Vooruitgangstraat 56,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: Directie Vervoerinfrastructuur
Tel: +32 22774665
E-mail: aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.beliris.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360270

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres: Vooruitgangstraat 56,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: Directie Vervoerinfrastructuur
Tel: +32 22774665
E-mail: aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.beliris.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360270

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
4.4.32.3. Volledige ontwerpopdracht – Zware renovatie van 6 gebouwen in de ‘HELMET’-wijk – Opdracht van diensten – Mededingingsprocedure met onderhandeling 
Referentienummer: Beliris-4.4.32.3.-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhavige opdracht betreft de studies voor de renovatie van sociale woningen, Lindestraat, n°46/48/50/52/54/56 te 1030 Schaarbeek, met inbegrip van de verbetering van hun energieprestaties.
Het project is er eveneens op gericht de binneninrichting van de woningen te renoveren en te optimaliseren en de technische installaties te vernieuwen (elektriciteit, verwarming, ventilatie, sanitair .) om deze gebouwen in overeenstemming te brengen met de huidige normen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Onderhavige opdracht betreft de studies voor de renovatie van sociale woningen, Lindestraat, n°46/48/50/52/54/56 te 1030 Schaarbeek, met inbegrip van de verbetering van hun energieprestaties.  Het project is er eveneens op gericht de binneninrichting van de woningen te renoveren en te optimaliseren en de technische installaties te vernieuwen (elektriciteit, verwarming, ventilatie, sanitair .) om deze gebouwen in overeenstemming te brengen met de huidige normen. Deze opdracht betreft: – de uitvoering van een volledige ontwerpopdracht; – de studie naar de restauratie van de eventuele elementen met erfgoedwaarde; – de stabiliteitsstudies; – de studies betreffende de speciale technieken; – de volledige studie (voorstel, socio-economische haalbaarheidsstudie en technisch dossier) en de aangifte met betrekking tot de energieprestaties van het gebouw (EPB), met inbegrip van het EPB Verwarming; – de duurzaamheidsstudie van het project; – de opmaak van een asbestinventaris en de studie van de asbestverwijdering; – het nazicht en de verfijning van de door de BH ter beschikking gestelde topografische opmeting; – de opmaak van een beheersplan; – de coördinatie van de studies. 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie punt 2.1.2. op pagina 37 van de administratieve clausules van het Bijzonder Bestek.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-14 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 10 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
1. Het volledig bijzonder bestek kan gratis online worden gedownload op de website https://enot.publicprocurement.be in bijlage van onderhavige aankondiging.2. Voor deze opdracht worden enkel aanvragen tot deelneming en offertes, ingediend met elektronische middelen via het platform e-tendering, aanvaard (met uitzondering van het paneel/poster gevraagd in B. 4.1.4.2). Een offerte die met een ander middel (waaronder op papier) wordt ingediend, wordt niet in aanmerking genomen. Bovendien zullen, gelet op het feit dat het gaat om een procedure in 2 fasen, enkel de geselecteerde kandidaten gevraagd worden om een offerte in te dienen.3. Het bijzonder bestek voorziet een bijzondere bepaling inzake belangenvermenging en afspraken. (cf. Art. 51 KB Plaatsing) Voor meer informatie, zie punt 4.2. op pagina 30 van de administratieve clausules.4. De kandidaten dienen het naar behoren ingevulde UEA aan hun kandidatuur toe te voegen (cf. art 73 van de wet en 38 e.v. KB Plaatsing). Voor meer informatie, zie punt 2.1. op pagina 36 van de administratieve clausules.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-10

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top