Emiliani

Categorie : Andere | Publicatiedatum: 25/07/2022

DETAIL

Emiliani | Bouwproject Hoedhaar
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Emiliani
Postadres :  Krekelstraat 17, BE- 9160  Lokeren
Contactpersoon:  Lut Van de Vijver
Tel:   +32 93481739
E-mail:   lut.van.vijver@emiliani.be
Internetadres(sen):   http://emiliani.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453709

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwproject Hoedhaar  
Referentienummer:   Emiliani-HOED-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De bouw van een woonvoorziening voor 22 personen met een beperking, bestaande uit 4
onderling geschakelde woningen, elk voor 5 of 6 personen op de site Hoedhaar te Lokeren
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   Lokeren
II.2.4. Beschrijving
Bouwproject Hoedhaar  
II.2.7. Looptijd
465   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-05  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Emiliani VZW
Krekelstraat 17,  BE- 9160  Lokeren
E-mail:   lut.van.de.vijver@emiliani.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Emiliani VZW
Krekelstraat 17,  BE- 9160  Lokeren
E-mail:   Lut.van.de.vijver@emiliani.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Emiliani VZW
Krekelstraat 17,  BE- 9160  Lokeren
E-mail:   Lut.van.de.vijver@emiliani.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]